FindIT beviljas 10 miljoner för digital företagsutveckling


FindIT har beviljats treårig finansiering för projektet Säker Virtuell Industri. Projektet syftar till att stärka regionala industrinära företag i den pågående, digitala utvecklingen. Sandvikens Kommun är projektägare med extern finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Region Dalarna. Projektperioden löper under 2019-2022 med en projektbudget på 9 985 000 miljoner kronor.
 

Genom finansieringen kan den regionala resursen FindIT bidra till att stärka forskning, digital utveckling och innovation i region Gävleborg och Dalarna. Den 18 december 2018 blev det klart att projektet prioriterats hos Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige.
Öka konkurrenskraften hos industrinära företag
Säker Virtuell Industri är ett projekt som syftar till att öka konkurrenskraften hos industrinära små- och medelstora företag i region Gävleborg och region Dalarna.
      – Inom ramen för projektet kommer FindIT att arbeta utifrån två nya fokusområden: industrins nya digitala verktyg och digital säkerhet. FindIT har identifierat 250 industrinära företag som har potential att växa och bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av digitala verktyg. Projektet är en regional insats för att tillsammans hantera den snabba, digitala utvecklingen. Stödet handlar om att vi tillsammans med företagen kommer att undersöka hur de kan använda digitala verktyg så som artificiell intelligens, virtuell verklighet, 5e generationens mobilnät i syfte att stärka den befintliga verksamheten, säger Sara Edin, processledare FindIT.
Vill länka samhällets drivande IT-krafter

Projektet kommer att bidra till en ökad samverkan mellan företagen och samhällets drivande IT-krafter; IT-företag, akademi, forskning och utveckling (FoU), kluster med fler. Det är genom samverkan som projektet ser att det kan skapas gnistor i utvecklingen så nya idéer och innovationer kan växa fram. Projektet ska koordinera kostnadsfria nätverksträffar, seminarium och workshops kring digitala verktyg och digital säkerhet för att stärka de regionala företagen. För att skapa högre innovationskraft och rekryteringsbas kommer projektet att verka för att branschen blir mer jämställd och får ökad mångfald.

En satsning från Sandbacka Science Park som ger effekt regionalt

FindIT har en viktig roll i Sandbacka Science Park, en av 35 science parks i Sverige, med basen i Sandviken. Sedan 2008 har Industriell IT varit ett av Sandbacka Parks uttalade fokusområden.
     – Det är viktigt för tillväxten att företagen hos oss hänger med i utvecklingen när det gäller dessa frågor både för att kunna utvecklas och växa. Det är också en fantastisk möjlighet att kunna ta till vara på den kompetens och de nätverk som IT-klustret FindIT byggt upp under sina 10 yrkesverksamma år, säger Malin Rogström, utvecklingschef Sandbacka Science Park.
 

FindIT fungerar som en regional resurs för att koppla ihop aktörer i industrins värdekedja. FindIT har sin bas på Sandbacka Science Park i Sandviken, finns representerade och har kontor på Dalarna Science Park i Borlänge och verkar i Gävleborg/Dalarna.

 
För mer information kontakta: Sara Edin, processledare FindIT, 026 - 24 02 91