Digitala lösningar bidrar till en säkrare arbetsplats

I dagens industrier är säkerhet på arbetsplatsen högt prioriterad, säkerheten på individnivå har kommit att bli en strategiskt viktig fråga. RISE SICS har genomfört PiiA-projektet  SafeIoT tillsammans med Boris Design Studio. Projektet syftade till att ta fram digitala lösningar för att bidra till en säkrare arbetsplats och ett säkrare beteende hos de anställda inom svensk stål-, papper och massaindustri.

Att arbeta inom industrier innebär att du dagligen är utsatt för potentiella risker, det kan vara alltifrån hög värme och fordon i rörelse till trånga utrymmen och miss i kommunikationen. Detta är endast några av de påtagliga risker som förekommer på arbetsplatserna. Syftet med projektet var att stärka säkerhetskulturen inom industrier, detta för att förebygga arbetsplatsolyckor samt hälsorisker. Idag har vi tillgång till nya digitala lösningar och utvecklingen av dessa pågår kontinuerligt. I SafeIoT har digitala lösningar i form av bärbar teknik med hjälp av IoT, Internet of Things, arbetats fram. Tekniken syftar till att uppmuntra till ett säkrare beteende hos de anställda. Bärbar teknik ger också möjlighet att både påvisa och utvärdera potentiella risker på arbetsplatsen.

Förenad kunskap sätter användarna i fokus  
Projektgruppen har tillsammans med anställda på industrierna SSAB och Kanthal utvecklat prototyper utifrån de behov som framkommit under workshops med gamification metoder. Genom att förena kunskapen inom IoT och kunskapen om risker på arbetsplatser inom industrier har de anställdas verklighet hamnat i fokus. Prototyperna har testats i både kontors- och produktionsmiljö med verkliga användare.Mobila incheckningsstationer

Tillgång till platsinformation ska ge ett säkrare beteende   
På industriella arbetsplatser finns många olika risker vilka kan leda till allvarliga olyckor. Det är inte alltid man är medveten om att det finns en potentiell risk om ingen har gett dig informationen. För att förebygga olyckor samt öka beteendet om säkerheten har projektet utvecklat mobila inchecknings-stationer. Vid incheckningsstationerna ges den anställde möjlighet att checka in sig fysiskt eller digitalt och får då information om den specifika arbetsplatsen eller arbetsuppgiften. Det kan vara information om till exempel säkerhetsföreskrifter eller pågående underhållsarbete som kan komma att påverka platsen och därmed vara en risk.

Underlätta rapportering av potentiella risker 
För att synliggöra potentiella risker måste dessa rapporteras. En anställd ges inte alltid möjlighet att rapportera potentiella risker om det kräver att personen fysiskt behöver förflytta sig. Rapporteringen riskeras då att glömmas bort eller bortprioriteras. För att underlätta denna typ av rapportering är tanken att den anställde ska använda ett digitalt verktyg som innebär att risken muntligt rapporteras samt fotograferas. Den digitala lösningen kan därmed stödja och förenkla administrationen och prioriteringen av åtgärder.Bärtbart larmsystem

Användarna bär med sig larmsystemet 
Ibland händer det att larmsystemen i industrin inte fungerar och många arbetsmiljöer är bullriga och högljudda, det kan medföra att den anställde blir utsatt i en riskfylld situation. Ett sätt att förhindra detta är att bära ett personligt larmsystem som skickar ut information om faran. Larmsystemet bygger på att de anställda bär det i form av ett märke som kan fästas på arbetskläderna. Prototypen är utvecklad så att användaren kan få information om vilken specifik fara det gäller, till exempel eld eller explosion. Larmet skickas ut från kontrollrummet som också kan skicka instruktioner om evakuering beroende på vilken fara det är. Användaren har också möjlighet att svara på ett larm genom en knapptryckning, vilket betyder att man uppfattat meddelandet. Syftet med detta bärbara larmsystem är att det ska hjälpa till vid evakuering för de anställda som arbetar ensam.  Sensorer som påvisar verkligheten

Verkligheten i industriella arbetsmiljöer
Industriella arbetsmiljöer är tuffa. På flera ställen innebär det att de anställda utsätts för en väldigt hög värme. Genom att använda sensorer och kameror som användarna bär ges möjlighet till att påvisa verkligheten. Datainsamlingen från sensorerna och kamerorna kan ge visuell information om potentiella risker och på så sätt öka möjligheter att förbättra säkerheten. Vidare kan insamlad data användas för både intern diskussion och utbildning av nyanställda.

Projektet har resulterat i ökade samtal kring personlig säkerhet bland de som medverkat i workshops, vidare har projektpartners givits mer tid till säkerhetsarbete internt. Projektgruppen har föreslagit flera möjliga digitala hjälpmedel inom IoT som kan bidra till en ökad säkerhet på industriella arbetsplatser, men också en ökad medvetenhet kring sin egen och andras säkerhet.
Projektet

Area: Internet of things
Projektägare: RISE SICS
Projektstart: 2017-05-02
Projektslut: 2019-04-30
Finansiering: 5 MSEK (från Vinnova)


Projektdeltagare
Vinnova
(finansiär):är en svensk innovationsmyndighet som drivs av den svenska regeringen
RISE SICS
 Västerås (projektägare):är en icke vinstdrivande forskningsorganisation som arbetar nära svensk och internationell industri och akademi inom områdena tillämpade informations- och kommunikationsteknik
Boris Design Studio
: är en produktdesignbyrå med särskild kompetens inom designforskning där de stödjer forskare med konceptutveckling, visualisering och design av prototyper
SSG
:samordnar industriell kompetens och skapar standardiserade lösningar till gemensamma problem
FindIT
: är en projektbaserad verksamhet som arbetar för att stärka forskning, innovation och digital utveckling inom industrier
SSAB
: bidrar med testmiljöer i kontorsmiljö i Borlänge och Oxelösund
Kanthal
: bidrar med testmiljöer i  produktionsmiljö i Halstahammar

För mer information, kontakta: 
Projektledare: Elsa Vaara, elsa.vaara@ri.se 
Anna Karlsson, anna@borisdesignstudio.com