Förstudie Gamification industri

Projektets idé

Att införandet av gamification i industriella sammanhang tveklöst är strategiskt mycket viktigt för att stärka operatörsengagemang/ -fokusering, arbetstillfredsställelse samt processöverskådlighet råder det inte längre någon tvekan kring. Tyvärr är det fortfarande ganska lite konkret gjort inom området. Detta vill vårt projekt ändra på genom att i detta förstudieprojekt tillsammans med väl valda projekt- och referensgrupper identifiera en lämplig funktion, process eller applikation för införande av ”gamification” i dess systemstöd.

Resultatet kommer att vara öppet och tillgängligt för andra olika aktörer, inom området, för att bygga konsortier och kunna gå vidare till lämpliga kommande utlysningar, för delfinansiering.

Identifiering av mest lämpligt objekt för gamification ska uppnås via arbetsmöten, seminarier och arbetsmöten med medverkande processindustrier, akademi samt via input från en referensgrupp bestående av bl a utvalda SMF och industriföretag.

Projektets aktörer

Projektet har lyckats engagera ett antal tunga aktörer med breda erfarenheter och olika perspektiv. Deltagande processindustrier och leverantörsföretag bevakar dessa perspektiv. Olika gamification- och it-specialister m fl kommer att bevaka olika aspekter kring gamification. Sammantaget har projektet fått en stark bemanning.


Projektet startade december 2015 och planeras fortlöpa fram till 30 juni 2016. Slutrapport och prototyp kommer att definieras och tas fram. Både FindIT och VINNOVA/PiiA ser gärna att projektet följs av ett eller flera realiseringsprojekt där uppkomna förslag konkretiseras och realiseras. Projektet ska ses som ett steg i en process.

Syfte
Kunskapsspridning/-höjning inom gamification samt utvärdering av gamification som stöd inom industriell IT. Detta uppnås via seminarier och prototypframtagning.

Mål
- Kunskap om gamification för deltagarna.
- Förslag på applikationsområde för implementation av gamification. 
- Framtagen prototyp på valt applikationsområde. 
- Förslag på processer/metoder för cross innovation, dvs. idégenerering och utveckling. 
- Nytt sätt att arbeta med utveckling/innovation för ´gamla´ branscher. 
- Kunskapsbank som stöd för utveckling med hjälp av gamification.

Förväntade effekter och resultat
- Ökad insikt om styrkor/svagheter med gamification i industriella sammanhang.
- Samarbetsformerna i projektet genererar nya nätverk och kontakter då idéer föds, granskas och korsbefruktas från olika perspektiv. 
- I förlängningen ökad attraktivitet till branschen. 
- (Ny) affärs-/produktionsutveckling med hjälp av gamification.

Om gamification

Vi definierar gamification som ”användandet av spelmekanismer inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande – exempelvis industri, handel, IT, transport eller utbildning”. Gamificationlösningar innehåller tekniker som är avancerade och som erbjuder nya och vidareutvecklade interaktionsmöjligheter mellan användare och applikation, plus avancerade grafikfunktioner. Kan man applicera detta utökade engagemang, och den avancerade grafiken, på industriella applikationer så bör dessa få väsentligt höjd effektivitet, framförallt för att förbättra operatörernas interaktion men även för att öka tydlighet i t ex processpaneler.

I projektet deltar följande aktörer

StoraEnso
Sandvik
Iggesund Paperboard,
Ovako
ABB
ÅF
BegnerAgenturer AB
Olsbo Invest AB
Create Institute,
Sogeti
HiQ,
Tension/Playground Squad,
Sebastian Deterding  
SICS 
FindIT

Vill du veta mer? 
Kontakta Sara Edin, FindIT för mer information.
sara.edin@findit-solutions.se
026 - 24 02 91